ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਤਾਰਹੁ ਭੁਜਾ ਗਹਿ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢਿ ਲੇਵਹੁ ॥ O! Divine! Glance at Me, Graciously Save Me

Guru Arjan Sahib in Rag Dhanasari

Monday
,
8
May
2017
sikhism
sabadoftheweek
Sabad is Infinite; we are very finite. This is our understanding at the moment, which was different yesterday and may evolve tomorrow, as we deepen our relationship with the Sabad. In this trans-creation, we have chosen to keep the repeating words in the Sabad same. We aspire to learn and retain the Divine attribute as used in the original Sabad and avoid terms like God or Lord.
Guru Arjan Sahib in Rag Dhanasari | Guru Granth Sahib 683 | Artist: Gurmit Singh

Guru Arjan Sahib in Rag Dhanasari | Guru Granth Sahib 683 | Artist: Gurmit Singh

By
No items found.

1 Reality realized by Eternal Perfection's Grace!

O! All-Pervasive, O! Earth-Force, O! Destroyer of sorrow,

Bestow Nam to Your votary who has come to Your humble sanctuary.

O! Divine! Glance at me, graciously save me,
grab my arm, and pull me out of the well. Reflect.

Blinded by lust and anger, caught in deception,
Numerous vices have totally covered body.

Without the Divine there is no other Protector,
O! Sanctuary-Warrior, help me remember Nam. 1.

Uplifter of fallen, Saviour of beings,
even the Veda¹ readers don’t know Your limits.

O! Ocean of Virtues and Comfort, O! Jewel-Mine Supreme Cosmic,
Nanak sings recognizing the devotee’s Lover.  2.

1. Hindu religious text

Guru Arjan Sahib in Rag Dhanasari | Guru Granth Sahib 683

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੯ ਪੜਤਾਲ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਹਰਿ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਦਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਨਾਮੁ ਦੇਵਹੁ ॥
ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਤਾਰਹੁ ਭੁਜਾ ਗਹਿ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢਿ ਲੇਵਹੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਿ ਅੰਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਧ ਅਨਿਕ ਦੋਖਾ ਤਨਿ ਛਾਦਿ ਪੂਰੇ ॥
ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਆਨ ਨ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਾਵਹੁ ਸਰਨਿ ਸੂਰੇ ॥੧॥

ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣਾ ਜੀਅ ਜੰਤ ਤਾਰਣਾ ਬੇਦ ਉਚਾਰ ਨਹੀ ਅੰਤੁ ਪਾਇਓ ॥
ਗੁਣਹ ਸੁਖ ਸਾਗਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰਤਨਾਗਰਾ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਨਾਨਕ ਗਾਇਓ ॥੨॥੧॥੫੩॥

No items found.

Written By

Creative Director

Inni Kaur is Creative Director at the Sikh Research Institute (SikhRI).

View profile ⟶
Senior Fellow, Research & Policy

Harinder Singh is a widely respected educator and thinker who is deeply in love with 1Force, the Oneness that radiates in all. 

View profile ⟶

Share on Social Media

Latest Articles

Thursday
,
1
October
2020

Circles of Influence, Circles of Abuse

Healing and accountability in the wake of allegations old and new

READ More ⟶
Monday
,
21
September
2020

Maharani Jind Kaur: The Last Queen of Panjab

Maharaja Ranjit Singh’s death in 1839 left a big void in the rule of the Sikh kingdom, which led to the annexation of Panjab by the British. His throne was inherited by multiple claimant heirs, none of whom could survive the intrigues and the schemings of the succession war in the royal court. Maharani Jind Kaur’s story is the narrative of a brave woman, who through all the trials and tribulations of the succession war, with all her faults, proved her mettle as a regent to the young Maharaja Duleep Singh, while also maneuvering through the diplomatic chicaneries of the British to the extent that even the British were wary of her.

READ More ⟶
Wednesday
,
9
September
2020

Sikhi & Sexuality

Sexuality is a confusing and often avoided topic. It is generally relegated to being a "private" matter, and therefore not openly discussed or engaged with, even within close circles and small communities. Due to the taboo of discussing sexuality, many people struggle individually, often turning to religion for guidance or, more concretely, moral pronouncements.

READ More ⟶