ਗਲੀ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ॥ Jog Not Attained By Talking

Guru Nanak Sahib in Rag Suhi

Monday
,
18
May
2020
sikhism

ਗਲੀ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ॥ Jog Not Attained By Talking

Guru Nanak Sahib in Rag Suhi

Monday
,
18
May
2020
sikhism

ਗਲੀ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ॥ Jog Not Attained By Talking

Guru Nanak Sahib in Rag Suhi

Monday
,
18
May
2020
sikhism
Sabad is Infinite; we are very finite. This is our understanding at the moment, which was different yesterday and may evolve tomorrow, as we deepen our relationship with the Sabad. In this trans-creation, we have chosen to keep the repeating words in the Sabad same. We aspire to learn and retain the Divine attribute as used in the original Sabad and avoid terms like God or Lord.
No items found.

In this Sabad (Infinite-Wisdom) Guru Nanak Sahib redefines the terms Jog and Jogi, outside the six systems of Hindu philosophy. Jog for the Guru is not yoga, neither mental or physical, but a “connection.”

1 Reality realized by Eternal Perfection’s Grace!
Jog¹ not attained by wearing tattered attire.
Jog not attained by carrying a stick.
Jog not attained by smearing ash on the body.
Jog not attained by piercing ears nor shaving head.
Jog not attained by blowing a conch.
Jog attained by staying unstained amidst soot.  1.

Jog not attained by talking.
Who sees all as One, is called a Jogi².  1  Reflect. 1

Jog not attained outside mausoleums and crematoriums.
Jog not attained through ascetic-trances.
Jog not attained wandering home and foreign lands.
Jog not attained bathing at pilgrim-sites.
Jog attained by staying unstained amidst soot.  2.

When Eternal Guru met, then doubts crumble.
Wanderings stop, becomes steady.
Water flows naturally, music plays within.
Jog attained by staying unstained amidst soot.  3.

Says Nanak: Remaining alive while being dead,
Jog earned this way.
Horn sounds without blowing.
Jog then attained staying unstained amidst soot.  

Guru Nanak Sahib in Rag Suhi  |  Guru Granth Sahib 730

  1. Jog is derived from the word Yuj, meaning joining, or union. It is one of the six orthodox schools of philosophy in the Hindu tradition that seeks union with the Supreme Reality through mind, body, and breath control, as well as through various postures.
  2. A jogi is a practitioner of jog.
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੭
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਜੋਗੁ ਨ ਖਿੰਥਾ ਜੋਗੁ ਨ ਡੰਡੈ ਜੋਗੁ ਨਭਸਮ ਚੜਾਈਐ ॥
ਜੋਗੁ ਨ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡਿ ਮੁਡਾਇਐ ਜੋਗੁ ਨਸਿੰਙੀ ਵਾਈਐ ॥
ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੧॥
ਗਲੀ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ॥
ਏਕ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰਿ ਸਮਸਰਿ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜੋਗੁ ਨ ਬਾਹਰਿ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੋਗੁ ਨਤਾੜੀ ਲਾਈਐ ॥
ਜੋਗੁ ਨ ਦੇਸਿ ਦਿਸੰਤਰਿ ਭਵਿਐ ਜੋਗੁ ਨਤੀਰਥਿ ਨਾਈਐ ॥
ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੨॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਤਾ ਸਹਸਾ ਤੂਟੈ ਧਾਵਤੁਵਰਜਿ ਰਹਾਈਐ ॥
ਨਿਝਰੁ ਝਰੈ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਲਾਗੈ ਘਰ ਹੀਪਰਚਾ ਪਾਈਐ ॥
ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੩॥
ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆ ਮਰਿ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਜੋਗੁ ਕਮਾਈਐ ॥
ਵਾਜੇ ਬਾਝਹੁ ਸਿੰਙੀ ਵਾਜੈ ਤਉ ਨਿਰਭਉਪਦੁ ਪਾਈਐ ॥

Guru Nanak Sahib in Rag Suhi  |  Guru Granth Sahib 730

¹ Jog is derived from the word Yuj, meaning joining, or union. It is one of the six orthodox schools of philosophy in the Hindu tradition that seeks union with the Supreme Reality through mind, body, and breath control, as well as through various postures.
² A jogi is a practitioner of jog.

No items found.
No items found.
No items found.

Written By

Creative Director

Inni Kaur is Creative Director at the Sikh Research Institute (SikhRI). She has served SikhRI in several capacities since 2010, including Chair of the Board, and most recently as CEO. 

View profile ⟶

Share on Social Media

Latest Articles

Wednesday
,
14
April
2021

Vaisakhi & I

The author descends into an exploration of what connects her most to Vaisakhi and its roots. She shares her deep connection to Sabad while acknowledging that she has yet to be graced with the “Five Gifts.”

The author descends into an exploration of what connects her most to Vaisakhi and its roots. She shares her deep connection to Sabad while acknowledging that she has yet to be graced with the “Five Gifts.”

READ More ⟶
Monday
,
29
March
2021

Paigham-i-Goya: An Expression of Love

A new translation and brief essay on the first ghazal from Bhai Nand Lal’s Divan-i-Goya.

A new translation of and a brief essay on the eighth ghazal from Bhai Nand Lal’s Divan-i-Goya.

READ More ⟶
Sunday
,
14
March
2021

Nanakshahi: Calendar & ‘Era of Nanak the Sovereign’

For the Sikhs globally, 1 Cet 553 is the Nanakshahi new year’s day. Cet or Chet is the month. 553 is the Nanakshahi year. Do you know about Nanakshahi?

For the Sikhs globally, 1 Cet 553 is the Nanakshahi new year’s day. Cet or Chet is the month. 553 is the Nanakshahi year. Do you know about Nanakshahi?

READ More ⟶

Subscribe to our Newsletter

Stay informed with our weekly updates, important events and more at SikhRI.

Thank you! Your submission has been received.
Oops! Something went wrong while submitting the form.