ਮੈ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਹਉ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਆਹਿ ਨ ਮੋਰਾ ॥ I am Nothing, I have Nothing, Nothing is Mine

Bhagat Sadhna ji in Rag Bilaval

Monday
,
9
October
2017
sikhism
sabadoftheweek
Sabad is Infinite; we are very finite. This is our understanding at the moment, which was different yesterday and may evolve tomorrow, as we deepen our relationship with the Sabad. In this trans-creation, we have chosen to keep the repeating words in the Sabad same. We aspire to learn and retain the Divine attribute as used in the original Sabad and avoid terms like God or Lord.
Bhagat Sadhna ji in Rag Bilaval | GGS 858 | Artist: Bhai Sarabjeet Singh Ji (Hazoori Ragi)

Bhagat Sadhna ji in Rag Bilaval | GGS 858 | Artist: Bhai Sarabjeet Singh Ji (Hazoori Ragi)

By
No items found.

For king’s daughter, one became the disguiser.
Though lustful and selfish, even his honor was preserved. 1.

O! World-Guru! What’s Your virtue, if my deed isn’t rescinded?
What’s the use of going to tiger’s sanctuary, if the jackal is going to eat you?  1. Reflect.

For one drop of water, rain-bird suffers the pain.
If breath leaves and ocean is obtained, it is of no use. 2

Being that’s tired, isn’t steady, how to give it solace?
Drowned dead, found boat, tell me, who to board?  3.

I am nothing, I have nothing, nothing is mine.
At this moment, preserve Your servant Sadhna’s honor. 4

Bhagat Sadhna ji in Rag Bilaval  |  Guru Granth Sahib 858

ਬਾਣੀ ਸਧਨੇ ਕੀ ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਨ੍ਰਿਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨੈ ਇਕੁ ਭਇਆ ਭੇਖਧਾਰੀ ॥
ਕਾਮਾਰਥੀ ਸੁਆਰਥੀ ਵਾ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੧॥

ਤਵ ਗੁਨ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜਉ ਕਰਮੁ ਨ ਨਾਸੈ ॥
ਸਿੰਘ ਸਰਨ ਕਤ ਜਾਈਐ ਜਉ ਜੰਬੁਕੁ ਗ੍ਰਾਸੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਏਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥
ਪ੍ਰਾਨ ਗਏ ਸਾਗਰੁ ਮਿਲੈ ਫੁਨਿ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵੈ ॥੨॥

ਪ੍ਰਾਨ ਜੁ ਥਾਕੇ ਥਿਰੁ ਨਹੀ ਕੈਸੇ ਬਿਰਮਾਵਉ ॥
ਬੂਡਿ ਮੂਏ ਨਉਕਾ ਮਿਲੈ ਕਹੁ ਕਾਹਿ ਚਢਾਵਉ ॥੩॥

ਮੈ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਹਉ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਆਹਿ ਨ ਮੋਰਾ ॥
ਅਉਸਰ ਲਜਾ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਸਧਨਾ ਜਨੁ ਤੋਰਾ ॥੪॥੧॥

No items found.

Written By

Creative Director

Inni Kaur is Creative Director at the Sikh Research Institute (SikhRI).

View profile ⟶
Senior Fellow, Research & Policy

Harinder Singh is a widely respected educator and thinker who is deeply in love with 1Force, the Oneness that radiates in all. 

View profile ⟶

Share on Social Media

Latest Articles

Thursday
,
1
October
2020

Circles of Influence, Circles of Abuse

Healing and accountability in the wake of allegations old and new

READ More ⟶
Monday
,
21
September
2020

Maharani Jind Kaur: The Last Queen of Panjab

Maharaja Ranjit Singh’s death in 1839 left a big void in the rule of the Sikh kingdom, which led to the annexation of Panjab by the British. His throne was inherited by multiple claimant heirs, none of whom could survive the intrigues and the schemings of the succession war in the royal court. Maharani Jind Kaur’s story is the narrative of a brave woman, who through all the trials and tribulations of the succession war, with all her faults, proved her mettle as a regent to the young Maharaja Duleep Singh, while also maneuvering through the diplomatic chicaneries of the British to the extent that even the British were wary of her.

READ More ⟶
Wednesday
,
9
September
2020

Sikhi & Sexuality

Sexuality is a confusing and often avoided topic. It is generally relegated to being a "private" matter, and therefore not openly discussed or engaged with, even within close circles and small communities. Due to the taboo of discussing sexuality, many people struggle individually, often turning to religion for guidance or, more concretely, moral pronouncements.

READ More ⟶