ਬੇਗਮ ਪੁਰਾ ਸਹਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥ "Be-gam-pura" – City’s name is "Sorrow-less-ville"

Bhagat Ravidas ji in Rag Gauri

Monday
,
30
October
2017
sikhism
Sabad is Infinite; we are very finite. This is our understanding at the moment, which was different yesterday and may evolve tomorrow, as we deepen our relationship with the Sabad. In this trans-creation, we have chosen to keep the repeating words in the Sabad same. We aspire to learn and retain the Divine attribute as used in the original Sabad and avoid terms like God or Lord.
Bhagat Ravidas ji in Rag Gauri | Guru Granth Sahib 345 | Artist: Bhai Sarabjeet Singh (Hazoori Ragi)

Bhagat Ravidas ji in Rag Gauri | Guru Granth Sahib 345 | Artist: Bhai Sarabjeet Singh (Hazoori Ragi)

By
No items found.

1 Reality realized by Eternal Perfection’s Grace!

"Be-gam-pura" – City’s name is "Sorrow-less-ville."
No pain or anxiety in that place.
No grief, no taxes on commodities.
No fear of error, no fear of loss.  1.

Now I have discovered a great homeland.
O! My brother there is always goodness there.  1. Reflect.

Sovereignty is always stable.
No second or third, only oneness there.
Always populated and famous.
The contented wealthy dwell there.  2

As they please, so, so, they stroll;
Mansion-knowers, no one blocks their access.
Ravidas, the freed cobbler, says:
One who resides in my town, is my friend.

Bhagat Ravidas ji in Rag Gauri  |  Guru Granth Sahib 345

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪਦੇਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ
ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਬੇਗਮ ਪੁਰਾ ਸਹਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥
ਦੂਖੁ ਅੰਦੋਹੁ ਨਹੀ ਤਿਹਿ ਠਾਉ ॥

ਨਾਂ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜੁ ਨ ਮਾਲੁ ॥
ਖਉਫੁ ਨ ਖਤਾ ਨ ਤਰਸੁ ਜਵਾਲੁ ॥੧॥

ਅਬ ਮੋਹਿ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹ ਪਾਈ ॥
ਊਹਾਂ ਖੈਰਿ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕਾਇਮੁ ਦਾਇਮੁ ਸਦਾ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ॥
ਦੋਮ ਨ ਸੇਮ ਏਕ ਸੋ ਆਹੀ ॥

ਆਬਾਦਾਨੁ ਸਦਾ ਮਸਹੂਰ ॥
ਊਹਾਂ ਗਨੀ ਬਸਹਿ ਮਾਮੂਰ ॥੨॥

ਤਿਉ ਤਿਉ ਸੈਲ ਕਰਹਿ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ॥
ਮਹਰਮ ਮਹਲ ਨ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ ॥

ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ ॥
ਜੋ ਹਮ ਸਹਰੀ ਸੁ ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ॥੩॥੨॥

No items found.

Written By

Creative Director

Inni Kaur is Creative Director at the Sikh Research Institute (SikhRI).

View profile ⟶
Senior Fellow, Research & Policy

Harinder Singh is a widely respected educator and thinker who is deeply in love with 1Force, the Oneness that radiates in all. 

View profile ⟶

Share on Social Media

Latest Articles

Thursday
,
1
October
2020

Circles of Influence, Circles of Abuse

Healing and accountability in the wake of allegations old and new

READ More ⟶
Monday
,
21
September
2020

Maharani Jind Kaur: The Last Queen of Panjab

Maharaja Ranjit Singh’s death in 1839 left a big void in the rule of the Sikh kingdom, which led to the annexation of Panjab by the British. His throne was inherited by multiple claimant heirs, none of whom could survive the intrigues and the schemings of the succession war in the royal court. Maharani Jind Kaur’s story is the narrative of a brave woman, who through all the trials and tribulations of the succession war, with all her faults, proved her mettle as a regent to the young Maharaja Duleep Singh, while also maneuvering through the diplomatic chicaneries of the British to the extent that even the British were wary of her.

READ More ⟶
Wednesday
,
9
September
2020

Sikhi & Sexuality

Sexuality is a confusing and often avoided topic. It is generally relegated to being a "private" matter, and therefore not openly discussed or engaged with, even within close circles and small communities. Due to the taboo of discussing sexuality, many people struggle individually, often turning to religion for guidance or, more concretely, moral pronouncements.

READ More ⟶